0
Alle keerkleppen & terugstroombeveiligingen

Keerkleppen & terugstroombeveiligingen


Moderne en veilige oplossingen voor ons drinkwater
Water is een van onze belangrijkste levensbehoeften. Het is dan ook van groot belang dat we de kwaliteit van ons drinkwater ook in de toekomst kunnen garanderen. We gebruiken en distribueren ons water voor vele doeleinden, via een leidingennetwerk dat steeds complexer wordt. Op dit netwerk is een grote diversiteit aan gebruikers aangesloten. Voor drinkwaterinstallaties brengt dit aanzienlijke verontreinigingsrisico's met zich mee. Dat vraagt om innovatieve en waterdichte beveiligingsoplossingen, die aan de laatste eisen voldoen.
Overeenkomstig het Bouwbesluit, het Waterleidingbesluit en de aansluitvoorwaarden van de waterleidingbedrijven in Nederland moeten leidingwaterinstallaties voldoen aan NEN 1006 "Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties (AVWI 2002)". Deze norm wordt uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De norm is om een aantal redenen algemeen gehouden, onder andere met het oog op de verschillende omstandigheden waaronder de drinkwaterbedrijven het leidingwater leveren en de verschillen in samenstelling daarvan. Om tot een goede harmonisatie in de uitvoering van de leidingwaterinstallatie te komen, wordt in de Waterwerkbladen een nadere uitwerking gegeven van hetgeen in de NEN 1006 in algemene zin wordt gesteld. In de Waterwerkbladen zijn zowel bepalingen als richtlijnen opgenomen. Daarnaast zijn voor bepaalde situaties tevens aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. Het in de Waterwerkbladen gestelde moet worden beschouwd als standaard voorwaarden waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen om in overeenstemming te zijn met NEN 1006.

Via infodwi.nl kunnen de waterwerkbladen gedownload worden.

Beveiligingmatrix met beveiligingsklassen volgens NEN EN 1717

    Beveiliging Inzetbaar tot vloeistofklasse
Familie Type Beschrijving 1 2 3 4 5
A B Vrije uitloop met een niet-cirkelvormige overloop X + + + +
B A Onderbreker met verschildrukzones, controleerbaar + + + + -
C A Onderbreker met verschildrukzones, niet controleerbaar + + + - -
D A Leidingbeluchter O O O - -
E A Controleerbare keerklep + + - - -
E B Niet-controleerbare keerklep Alleen voor bepaalde huishoudelijke toepassingen
H A Anti-hevelbeluchter met keerklep, voor slangaansluiting + + O - -
H D Anti-hevelbeluchter met keerklep, voor slangaansluiting + + O - -
+ elimineert het risico, respectievelijk als veiligheidsappendage toegelaten
- elimineert het risico niet, als veiligheidsappendage niet toegelaten
O elimineer het risico alleen als p=atm
X niet van toepassing

Appendages met atmosferische beluchting (bijv. AA, BA, CA, ...) mogen niet gebruikt worden als gevaar voor overstroming bestaat.

Vloeistofklassen*

Klasse Definitie Voorbeelden
1 Water, bedoeld voor menselijke consumptie, afkomstig van een drinkwaterdistributiesysteem. Drinkwater, water onder hoge druk.
2 Vloeibare stof, welke geen schade voor de menselijke gezondheid oplevert. Vloeibare stof waarvan is vastgesteld dat ze geschikt is voor menselijke consumptie, inclusief water, verkregen uit een drinkwater-distributiesysteem, en wat een verandering mag hebben ondergaan voor wat betreft smaak, geur, kleur of temperatuur (verwarming of koeling). Gekoeld water, warm water, demiwater, kookvocht, koffie, thee.
3 Vloeibare stof die in enige mate de menselijke gezondheid kan schaden ten gevolge van de aanwezigheid van een of meerdere toxische of zeer toxische substanties met een LD** 50>200 mg/kg. Spoelwater voor vaat en kookgerei, centrale verwarmingswater zonder additieven, het water in de WC-stortbak, onthard water.
3/4 (de grens tussen categorie 3 en 4 wordt in principe aangegeven door LD** 50=200 mg/kg lichaamsgewicht overeenkomstig de EU-richtlijn 93/92 van 23-04-1993) Water met anticorrosie-middel, water met antivries, water met wasproducten, water met desinfectiemiddelen, water met reiningingsmiddelen, water met koelvloeistof.
4 Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van een of meerdere toxische of zeer toxische substanties met een LD** 50≤200 mg/kg, of ten gevolge van radioactieve, mutagenen of carcinogene bestanddelen. Hydrazine, lindaan, insecticiden.
5 Vloeibare stof die gevaar oplevert voor de menselijke gezondheid ten gevolge van de aanwezigheid van pathogene bacteriën of virussen. Spoelwater voor vaat en kookgerei, riool- en afvalwater, drinkwater voor dieren, zwembadwater.
* Voor wat betreft het contact tussen drinkwater en verontreiniging gaat men er van uit dat de aansluiting te allen tijde permanent is. Men moet bij de risicoanalysemethode dus altijd uitgaan van de situatie Pc (Permanent/continu).
** LD (Lethal Dose) = dodelijke dosis.
Ontdek de Wildkamp app!

Ontdek de Wildkamp app

Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.