0
Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Wildkamp B.V. is een dochteronderneming van Jarola Group B.V. Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Jarola Group B.V. welke tevens gelden voor de leveringen van Wildkamp B.V. Deze voorwaarden zijn onderverdeeld in algemene leveringsvoorwaarden voor de particuliere sector (B2C) en algemene leveringsvoorwaarden voor de zakelijke sector (B2B) en op 1 augustus 2018 gedeponeerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56155948 en worden op eerste verzoek per post of digitaal kosteloos toegezonden.

Bekijk leveringsvoorwaarden voor:

Voorwaarden voor bedrijven

1 Definities

In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

“JAROLA” - Jarola Group B.V. en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen genoemd in de Overeenkomst

“Koper” - de natuurlijke- of rechtspersoon die producten van JAROLA koopt en/of aan JAROLA opdracht heeft gegeven tot levering van diensten en die geen Consument is

“Consument” - de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht en die producten van JAROLA koopt en/of aan JAROLA opdracht heeft gegeven tot levering van diensten

“Overeenkomst” - de Overeenkomst (met alle daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) tussen JAROLA en Koper met betrekking tot de koop en verkoop van producten en/of de levering van diensten door JAROLA aan Koper.

“Leverantie” - de krachtens de Overeenkomst door JAROLA aan Koper te verrichten levering (verhuur en andere wijzen van ter beschikkingstelling daaronder begrepen) van goederen, de installatie en montage daarvan en het verstrekken van alle daarbij behorende documenten, alsmede de levering van diensten en overige (rechts)handelingen die met een en ander verband houden

“Algemene Voorwaarden” - de onderhavige door JAROLA gebruikte Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden. 

2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met de aanvraag van Koper tot het aangaan van een Overeenkomst, de door JAROLA uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven, op opdrachten van Koper, op opdrachtbevestigingen van JAROLA en op alle door JAROLA met Koper te sluiten en gesloten Overeenkomsten. Zij zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige Overeenkomsten ook indien daarbij niet naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen. Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door JAROLA zijn vastgelegd; zij hebben alsdan alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
 2. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen JAROLA en twee of meer Kopers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit de Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, dan zijn deze Kopers en (rechts)personen steeds hoofdelijk verbonden jegens JAROLA.
 3. Op Overeenkomsten met Consumenten zijn de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden Consumenten van toepassing, te raadplegen op www.jarola.nl. 

3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

 1. Offertes en prijsopgaven van JAROLA, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend en doen geen verplichting ontstaan de betreffende producten en/of diensten aan Koper te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 (dertig) dagen geldig. Door JAROLA uitgebrachte offertes en prijsopgaven kunnen binnen twee werkdagen, ook nadat deze door de Koper zijn aanvaard, worden herroepen.
 2. JAROLA mag en zal uitgaan van de juistheid van door de Koper verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie.
 3. Alle kosten in verband met de offerte, monsters, zicht- en/of proefzendingen, zijn voor rekening van Koper.
 4. Offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, gedurende de voor JAROLA geldende normale werktijden.
 5. De bestelling kan online, per e-mail, mondeling of telefonisch bij JAROLA worden geplaatst. De bestelling is een aanbod om van JAROLA te kopen met gelijktijdige aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat JAROLA de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard middels een orderbevestiging of op het moment dat door JAROLA feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst. De Koper dient de orderbevestiging zorgvuldig te controleren en JAROLA zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden.
 7. JAROLA behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, welke dan uitdrukkelijk zullen worden vermeld. Een bestelling wordt onder andere geweigerd indien de Koper niet alle voor het beoordelen van de aanvraag noodzakelijke informatie heeft verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JAROLA dit uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.
 8. Wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden met wederzijds goedvinden. Een schriftelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst dient door een bevoegd persoon te zijn ondertekend.
 9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAROLA is Koper niet gerechtigd haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren. Vorderingsrechten van Koper op JAROLA zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

4 Prijzen en facturering

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de gehanteerde prijzen onder andere:
  - gebaseerd op de bij de orderbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde gegevens;
  - gebaseerd op tijdige verstrekking door Koper van de benodigde juiste informatie aan JAROLA;
  - gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging geldende hoogte van inkoop prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;
  - levering EXW conform Incoterms 2010 op de overeengekomen plaats;
  - exclusief BTW;
  - vermeld in euro’s;
  - exclusief emballage.
 2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is JAROLA gerechtigd de orderprijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 3. Digitale prijslijsten zijn slechts geldend indien deze door Koper ondertekend zijn geretourneerd.
 4. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn geheel voor rekening van Koper.
 5. Facturering vindt op elektronische wijze plaats. Op verzoek van Koper kan een papieren factuur worden verzonden.

    5 Betaling, opschorting en zekerheid bij vooruitbetaling

    1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door Koper binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling binnen deze termijn geeft geen recht op enige vorm van korting op de overeengekomen prijs.
    2. Betaling dient te geschieden door overmaking of storting op de op de factuur aangewezen bankrekening.
    3. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim en is JAROLA gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke handelsrente, een boete van 2% (twee procent) aan de Koper in rekening te brengen voor elke maand of deel van een maand dat volledige betaling uitblijft.
    4. JAROLA heeft het recht ieder bedrag dat zij en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan Koper en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder bedrag dat Koper, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is aan JAROLA. Koper doet afstand van iedere verrekenings- en opschortingsbevoegdheid alsmede ieder retentierecht jegens JAROLA.
    5. Alle betalingen door of namens Koper strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op verschuldigde wettelijke (handels)rente, daarna in mindering op de boete ingevolge artikel 5C en in laatste instantie in mindering op de hoofdsom.
    6. Indien en zolang Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met JAROLA gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft JAROLA het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar rechten op het gestelde in artikel 11.
    7. Bij verzuim van de Koper is JAROLA gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan, waarbij zij aanspraak maakt op volledige vergoeding van zowel de door haar gemaakte gerechtelijke kosten als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een ondergrens van € 75,-.
    8. JAROLA heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen of zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

    6 Emballage

    1. Eventuele emballagekosten worden de Koper aanvullend in rekening gebracht.
    2. Gebruikte emballage wordt door JAROLA niet teruggenomen.
    3. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van JAROLA.

    7 Adviezen, ontwerpen en materialen

    1. Door JAROLA verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. JAROLA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de Koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van een door JAROLA tot stand gebracht ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de Koper voorgeschreven materialen is Koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de Koper is bestemd.
    2. In het geval bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van ontwerpen die niet door of namens JAROLA zijn gemaakt, neemt JAROLA alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de Overeenkomst en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de Koper zijn voorgeschreven.
    3. De Koper is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Koper zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.
    4. JAROLA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de Koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
    5. Koper dient zich te houden aan bij de levering aan hem gegeven aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen en veiligheids- of andere voorschriften met betrekking tot het gebruik en de doeleinden van de producten.

    8 Levering en levertijd

    1. De door JAROLA opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Koper heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door JAROLA genoemde levertijd.
    2. JAROLA heeft het recht om artikelen die niet voorradig zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren, in welk geval Koper de koopprijs zal worden gerestitueerd.
    3. JAROLA heeft het recht producten in gedeelten te leveren.
    4. Levering geschiedt EXW (Incoterms 2010) op het door de Koper aan JAROLA opgegeven adres. Bij eigen transport draagt de Koper alle risico’s die verbonden zijn aan het ophalen, laden en vervoeren van de producten.
    5. De aansprakelijkheid en het risico over de door JAROLA te leveren zaken en/of diensten gaan over op de Koper op het moment van levering van die zaken aan de Koper.
    6. De producten, diensten en/of werken worden geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze door JAROLA op het door Koper aan JAROLA opgegeven adres ter beschikking zijn gesteld, ongeacht of de producten door Koper ter plaatse worden geaccepteerd. Het ontvangstbewijs of het rapport van de vervoerder houdende de weigering van ontvangst van de producten/diensten en/of werken door Koper strekt tot volledig bewijs van levering.
    7. Indien producten en/of diensten onafhankelijk van de wil van JAROLA niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, heeft JAROLA het recht deze producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de Leverantie plaatsgevonden.
    8. JAROLA heeft het recht producten onder rembours te leveren.
    9. Indien door JAROLA beschikbaar gestelde zaken door Koper niet worden afgehaald, heeft JAROLA het recht om deze zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de Koper te (doen) verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, met dien verstande dat de netto opbrengst van die verkoop in mindering wordt gebracht op de koopsom.

    9 Eigendomsvoorbehoud

    1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van JAROLA totdat Koper alle vorderingen die JAROLA op haar heeft of zal verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald. Koper draagt vanaf het moment dat de producten aan Koper ter beschikking zijn gesteld het volledige risico voor verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
    2. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper zonder schriftelijke goedkeuring van JAROLA niet gerechtigd de geleverde goederen te verwerken, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Indien de door JAROLA geleverde zaken door Koper worden verwerkt, zodanig dat het eigendomsvoorbehoud te niet gaat, wordt, zo lang de Koper niet aan al zijn verplichtingen jegens JAROLA heeft voldaan, de nieuw ontstane zaak in Opdracht van JAROLA geacht te zijn vervaardigd.
    3. Ingeval de Koper met enige verplichting uit de overeenkomst tekortschiet of tekort dreigt te schieten, is JAROLA zonder ingebrekestelling gerechtigd om zowel de originele zaken waarvan de eigendom is voorbehouden als de door verwerking in opdracht van JAROLA vervaardigde zaken terug te nemen en aan derden te vervreemden. De Koper machtigt JAROLA de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de met terugneming gemaakte kosten.
    4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken identificeerbaar te maken en afzonderlijk te bewaren, afgescheiden van overige zich bij Koper bevindende zaken.
    5. Koper is gehouden JAROLA onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer enig onderdeel van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verloren is gegaan, is beschadigd of indien derden beslag leggen op de geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden
    6. Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en dient deze zaken te verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. Koper is daarbij gehouden alle aanspraken op haar verzekeraars op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan JAROLA over te dragen.
    7. Indien de producten onder eigendomsvoorbehoud niet bij Koper, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Koper deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor JAROLA houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van JAROLA tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

    10 Klachtplicht en reclamatie

    1. De Koper is verplicht de door JAROLA afgeleverde zaken bij aflevering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
     - of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;
     - of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
     - of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normale doeleinden;
    2. Door de Koper geconstateerde gebreken en klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 (acht) dagen schriftelijk aan JAROLA te worden medegedeeld. Alle klachten dienen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek of tekortkoming te bevatten. Het indienen van een klacht bevrijdt de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
    3. Reclame door Koper ter zake zichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen acht dagen na levering dan wel uitvoering.
    4. Reclame door Koper ter zake onzichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen acht dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na levering dan wel uitvoering.
    5. Alle rechten en bevoegdheden die Koper ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid vervallen indien hij niet binnen de in dit artikel vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of JAROLA in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
    6. Het recht op reclamatie bestaat niet indien de goederen zijn verwerkt of zijn door geleverd.
    7. Koper is gehouden ter zake van elke retourzending het leverings-, order- of factuurnummer op te geven.
    8. JAROLA neemt uitsluitend producten terug onder toezending van een creditnota aan Koper indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
     - tussen de datum van levering en retournering zijn niet meer dan 30 (dertig) dagen verstreken;
     - de verpakking en de inhoud zijn in oorspronkelijke staat;
     - een eventueel bij de producten afgegeven garantiecertificaat wordt geretourneerd;
     - de producten behoren tot het assortiment van JAROLA;
     - de reclame is gegrond bevonden door JAROLA;
     - de creditkosten bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten zijn voor rekening van Koper.
    9. Producten welke op het moment van bestellen niet tot het standaard assortiment van JAROLA behoorden maar specifiek voor Koper zijn ingekocht, worden ongeacht het beroep op reclame niet door JAROLA teruggenomen.

    11 Beëindiging en ontbinding

    1. Indien Koper de Overeenkomst tot het leveren van diensten door JAROLA geheel of gedeeltelijk beëindigt, op welke wijze dan ook, is zij verplicht alle voor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden aan JAROLA.
    2. JAROLA is gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overige toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst met de Koper op te schorten indien:
     - Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met JAROLA gesloten Overeenkomst en/of uit de onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeit,
     - JAROLA vreest dat de Koper niet in staat of bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen;
     - zijdens Koper sprake is van faillissement, surséance van betaling, beslaglegging, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper;
     - zich naar het inzicht van JAROLA ingrijpende wijzigingen voordoen in directe of indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen in de onderneming van de Koper.
    3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid b van dit artikel, zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
    4. Tevens is JAROLA in geval van gedeeltelijke ontbinding, zoals bedoeld in lid 2. van dit artikel, gerechtigd de Leverantie zelf te voltooien, dan wel door derden te doen voltooien, eventueel met gebruikmaking van door Koper aangevoerde materialen en hulpmiddelen, dan wel het geleverde terug te geven onder verplichting van omgaande terugbetaling door Koper van hetgeen reeds door JAROLA is betaald. Alsdan is de Koper gehouden aan JAROLA alle schade te vergoeden die voor JAROLA uit de ontbinding voortvloeit, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en (handels)rente daaronder uitdrukkelijk begrepen.
    5. Ook in andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen is JAROLA te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst niet te doen aanvangen of te schorsen, dan wel de overeenkomst te ontbinden. JAROLA is in geval van ontbinding of beëindiging van een Overeenkomst niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding. Wel is JAROLA gehouden tot betaling van de pro rata prijs voor het reeds uitgevoerde en reeds geleverde deel van de Overeenkomst. Eventueel door JAROLA aan Koper betaalde voorschotbedragen worden door Koper per omgaande volledig teruggestort.

    12 Overmacht

    1. Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken en/of diensten geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van JAROLA.
    2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft JAROLA, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat JAROLA tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
    3. Onder overmacht aan de zijde van JAROLA is onder meer sprake indien JAROLA na het sluiten van de Overeenkomst verhindert wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van JAROLA en voorts alle niet aan JAROLA toe te rekenen oorzaken of omstandigheden buiten de schuld of de risicosfeer van JAROLA ontstaan. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal JAROLA die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Koper te beperken.
    4. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien JAROLA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen.

    13 Garantie

    1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 10 is gereclameerd en naar het oordeel van JAROLA is aangetoond dat de producten niet naar behoren functioneren, heeft JAROLA de keus:
     - na retournering van het ondeugdelijke product het product kosteloos opnieuw te leveren;
     - het ondeugdelijke product te repareren;
     - Koper alsnog een in onderling overleg nader vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen;
    2. Door aan een van de in het vorige lid genoemde prestaties te voldoen wordt JAROLA volledig van haar garantieverplichtingen gekweten en zal zij tot geen enkele (verdere) schadevergoeding zijn gehouden.
    3. Een recht op garantie bestaat alleen en voor zover:
     • dit ondubbelzinnig en duidelijk op orders, opdrachten en/of facturen is aangegeven;
     • enkel voor de duur zoals daarop vermeldt;
     • geen sprake is van onzorgvuldig gebruik.
    4. De garantieperiode gaat in op de dag van levering en strekt nimmer verder dan de door de leverancier, fabrikant of importeur aan JAROLA verstrekte garantie.
    5. Koper dient de goederen op eigen kosten en voor eigen rekening aan JAROLA te retourneren.
    6. Indien het geretourneerde product na controle van JAROLA geen mankement vertoont, of in het geval het mankement ontstaan is door onzorgvuldig gebruik door Koper, worden door JAROLA gemaakte kosten, waaronder de onderzoekskosten en de verzendkosten, doorberekend aan de Koper.
    7. Van onzorgvuldig gebruik in de zin van dit artikel is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake indien Koper zich niet gehouden heeft aan op het product toepasselijke onderhouds- en/of montagevoorschriften.
    8. De kosten die door derden worden gemaakt voor de beoordeling van eventuele garantieaanspraken van Koper worden eveneens doorberekend aan Koper.

    14 Aansprakelijkheid

    1. JAROLA is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade van de Koper of derden, waaronder mede inbegrepen gederfde winst, inkomen of omzet, schade aan goodwill of reputatie, milieuschade, gebruiksverlies van enig product, systeem of netwerk of verlies van gegevens, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
    2. De totale aansprakelijkheid van JAROLA jegens Koper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief btw), tot maximaal het bedrag waarvoor JAROLA zich heeft verzekerd.
    3. Indien de Overeenkomst zaken betreft die JAROLA van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van JAROLA beperkt tot datgene waarvoor de betreffende derde jegens JAROLA aansprakelijk is en ook daadwerkelijk verhaal biedt.
    4. Koper zal JAROLA vrijwaren en JAROLA schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspraken en eisen met betrekking tot enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen kosten en schade die voor JAROLA voortvloeien uit fiscale verplichtingen, persoonlijk letsel, dood of verlies, vernietiging van of schade aan eigendommen, op enigerlei wijze direct c.q. indirect verband houdende met de door JAROLA verrichte levering(en) in de ruimste zin des woords, waarvoor JAROLA aansprakelijk gesteld wordt door derden.
    5. Alle juridische kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en overige kosten van processen, procedures of onderhandelingen, als gevolg van de in dit artikel bedoelde aanspraken zullen volledig voor rekening van Koper zijn.

    15 Rechten van industriële en intellectuele eigendom

    1. Koper verleent aan JAROLA een niet-exclusief, onherroepelijk, wereldwijd en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van alle mogelijke intellectuele- en industriële eigendomsrechten ter zake van de Leverantie. JAROLA is onbeperkt bevoegd om dit gebruiksrecht tevens te verschaffen aan (mogelijke) afnemers of aan andere derden met wie JAROLA relaties onderhoudt. Koper vrijwaart JAROLA alsmede haar afnemers voor enige aanspraken van derden, voor zover deze gebaseerd zij op (vermeende) schending van aan die derden toebehorende rechten, zoals in de vorige zin omschreven. Koper zal aan JAROLA alle schade, kosten en wettelijke handelsrente vergoeden die het gevolg zijn van bedoelde aanspraken van derden.
    2. JAROLA behoudt zich (voor zichzelf en mede namens derden) alle mogelijke industriële en intellectuele eigendomsrechten voor ter zake de Leverantie.
    3. Alle aan Koper ter beschikking gestelde zaken (waaronder afbeeldingen, (de resultaten van) geestesproducten, tekeningen, schema’s, materiaallijsten en overige documentatie) blijven eigendom van JAROLA en mogen niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van JAROLA geheel of gedeeltelijk door Koper worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook.
    4. Koper zal JAROLA onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde te zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen JAROLA bevoegd daartoe mede namens Koper verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Koper zal zich van al zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Koper JAROLA zijn medewerking verlenen.
    5. Koper zal JAROLA voor alle schade (waaronder kosten rechtsbijstand) die JAROLA zou kunnen lijden als gevolg van een gestelde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een derde vrijwaren, indien JAROLA die rechten geschonden zou hebben door gebruik te maken van gegevens, geschriften, voorwerpen of anderszins die door Koper aan JAROLA voor de uitvoering van de Overeenkomst zijn verstrekt.

    16 Geheimhouding

    1. Behoudens voor zover wettelijk vereist, zal de Koper geen enkele informatie die betrekking heeft op een al dan niet vertrouwelijk of geheim aspect van de onderneming van JAROLA en/of de aan haar gelieerde ondernemingen direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken, dan wel, ongeacht of deze informatie vertrouwelijk dan wel geheim is, enige lijst van afnemers, leveranciers, (rechts)personen, (personen)vennootschappen of organisaties die met de JAROLA zaken doen of hebben gedaan direct of indirecte gebruiken, publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. Koper zal voormeld verbod tevens opleggen aan haar werknemers en opnemen in overeenkomsten die Koper sluit met derden die Koper inschakelt in verband met de uitvoering van de Leverantie en de Overeenkomst.
    2. Koper zal zich onthouden van het direct of indirect doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan opdrachtgevers van JAROLA, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende een Leverantie of een werk waarover door JAROLA met een derde wordt onderhandeld.

    17 Boete

    1. Bij overtreding van de verplichtingen als opgenomen in artikel 15 en artikel 16 zal, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, de Koper ten gunste van JAROLA dan wel enige rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van JAROLA, een direct opeisbare boete verbeuren van €25.000,00 (zegge: vijfentwintigduizend euro) voor iedere overtreding en van €5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag dat die overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, een en ander onverminderd het recht van de JAROLA om van de Koper nakoming en/of vergoeding van de werkelijk geleden en nog te lijden schade te vorderen.

    18 Slotbepalingen

    1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.

    19 Toepasselijk recht; bevoegde rechter; handelscontroles en boycots

    1. Op alle overeenkomsten waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken’ ofwel het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
    2. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle/Lelystad, onverminderd het recht van JAROLA om Koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
    3. In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
    4. Niets in de Overeenkomst is bedoeld, en niets hierin moet zodanig worden opgevat of uitgelegd, dat een partij ertoe wordt gebracht te handelen op een wijze die niet strookt met, bestraft wordt of verboden is onder enige toepasselijke wet, verordening of besluit, die van toepassing zijn op deze partij, zulks in verband met (buitenlandse) handelscontroles, exportcontroles, embargo's of enige internationale boycot.
    5. Afnemer zal niet exporteren, doorverkopen of enig product overdragen aan enig persoon, entiteit of locatie, die onderworpen is aan VN, VS of EU sancties of embargo 's.
    6. Afnemer garandeert dat hij niet is onderworpen aan enig embargo of enige VN, VS of EU-sanctie ("Restricted Party"), dat hij niet in eigendom is of direct of indirect gecontroleerd wordt door een Restricted Party en dat hij niet is gevestigd in een jurisdictie waarvoor enig embargo of enige VN, VS of EU-sanctie geldt.
    7. Afnemer stemt ermee in dat JAROLA zich het recht voorbehoudt om elke transactie te beoordelen voor wat betreft enige exportbeperking, ook na verkoop en deze alsnog te annuleren op basis van de resultaten van dit onderzoek, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens Afnemer.

    Versie 180723 - B2B

    Voorwaarden voor particulieren

    1 Definities

    In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Consumententransacties wordt verstaan onder: 

    “JAROLA” - Jarola Group B.V. en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen genoemd in de Overeenkomst.

    “Ondernemer” - de natuurlijke- of rechtspersoon die producten van JAROLA koopt en/of aan JAROLA opdracht heeft gegeven tot levering van diensten en die geen Consument is.

    “Koper” en/of “Consument” - de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep, bedrijf of ambacht en die producten van JAROLA koopt en/of aan JAROLA opdracht heeft gegeven tot levering van diensten.

    “Overeenkomst” - de Overeenkomst (met alle daartoe behorende bijlagen en deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden) tussen JAROLA en Koper met betrekking tot de koop en verkoop van producten en/of de levering van diensten door JAROLA aan Koper.

    “Leverantie” - de krachtens de Overeenkomst door JAROLA aan Koper te verrichten levering (verhuur en andere wijzen van ter beschikkingstelling daaronder begrepen) van goederen, de installatie en montage daarvan en het verstrekken van alle daarbij behorende documenten, alsmede de levering van diensten en overige (rechts)handelingen die met een en ander verband houden.

    “Bedenktijd” - de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte.

    “Herroepingsrecht” - de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

    “Modelformulier voor herroeping” - Het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

    “Algemene Voorwaarden” - de onderhavige door JAROLA gebruikte Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Consumententransacties.

    2 Toepasselijkheid

    1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JAROLA en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen JAROLA en Koper en vormen een onverbrekelijk geheel met de aanvraag van Koper tot het aangaan van een Overeenkomst, de door JAROLA uitgebrachte offertes en/of prijsopgaven, op opdrachten van Koper, op opdrachtbevestigingen van JAROLA en op alle door JAROLA met Koper te sluiten en gesloten Overeenkomsten. Zij zijn ook van toepassing op opvolgende en toekomstige Overeenkomsten ook indien daarbij niet naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen. Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Koper worden hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door JAROLA zijn vastgelegd; zij hebben alsdan alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.
    2. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen JAROLA en twee of meer Kopers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit de Overeenkomst op twee of meer (rechts)personen rust, dan zijn deze Kopers en (rechts)personen steeds hoofdelijk verbonden jegens JAROLA.
    3. Op Overeenkomsten met Ondernemers zijn de Algemene Leverings- en Verkoopvoorwaarden B2B van toepassing, te raadplegen op www.jarola.nl.

    3 Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging Overeenkomst

    1. Offertes en prijsopgaven van JAROLA, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend en doen geen verplichting ontstaan de betreffende producten en/of diensten aan Koper te leveren. Indien in de offerte niet anders is aangegeven, is deze niet langer dan 30 (dertig) dagen geldig. Door JAROLA uitgebrachte offertes en prijsopgaven kunnen binnen twee werkdagen, ook nadat deze door de Koper zijn aanvaard, worden herroepen.
    2. JAROLA mag en zal uitgaan van de juistheid van door de Koper verstrekte gegevens, tekeningen, berekeningen, specificaties en overige informatie.
    3. Alle kosten in verband met de offerte, monsters, zicht- en/of proefzendingen, zijn voor rekening van Koper.
    4. Offertes en prijsopgaven zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden, gedurende de voor JAROLA geldende normale werktijden.
    5. De bestelling kan online, per e-mail, mondeling of telefonisch bij JAROLA worden geplaatst. De bestelling is een aanbod om van JAROLA te kopen met gelijktijdige aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
    6. Een Overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat JAROLA de Opdracht schriftelijk heeft aanvaard middels een orderbevestiging of op het moment dat door JAROLA feitelijk uitvoering wordt gegeven aan de Overeenkomst. De Koper dient de orderbevestiging zorgvuldig te controleren en JAROLA zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden.
    7. JAROLA behoudt zich het recht voor om Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, welke dan uitdrukkelijk zullen worden vermeld. Een bestelling wordt onder andere geweigerd indien de Koper niet alle voor het beoordelen van de aanvraag noodzakelijke informatie heeft verstrekt, dan wel indien niet alle gegevens in de desbetreffende velden op het webshop orderformulier zijn ingevuld. Indien de bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt JAROLA dit uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.
    8. Wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden met wederzijds goedvinden. Een schriftelijke wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst dient door een bevoegd persoon te zijn ondertekend.
    9. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JAROLA is Koper niet gerechtigd haar rechten uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren. Vorderingsrechten van Koper op JAROLA zijn goederenrechtelijk onoverdraagbaar in de zin van artikel 3:83 lid 2 BW.

    4 Herroepingsrecht

    1. De Consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken, na:
     - bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
     - bij overeenkomst tot de koop van zaken:
       - de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is:
       - de zaak heeft ontvangen;
       - de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
       - de eerste zaak heeft ontvangen voor een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
    2. Indien JAROLA de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
    3. Indien JAROLA de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.
    4. De Consument komt geen Herroepingsrecht toe met betrekking tot de in artikel 6:230p BW omschreven gevallen, waaronder begrepen de Leveranties ter zake bederfelijke zaken, zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken en volgens specificaties van de Consument vervaardigde zaken.

    5  Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en de kosten daarvan

    1. De Consument dient zorgvuldig om te gaan met de zaak en de verpakking daarvan. De Consument is aansprakelijk voor schade aan de zaak ontstaan door elke behandeling die verder gaat dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te kunnen stellen.
    2. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan JAROLA.
    3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid b bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) JAROLA, tenzij JAROLA heeft aangeboden het product zelf op te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
    4. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door JAROLA verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
    5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
    6. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
    7. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

    6 Verplichtingen van JAROLA bij herroeping

    1. JAROLA vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele in rekening gebrachte leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument haar de herroeping meldt. Tenzij JAROLA aanbiedt het product zelf af te halen, mag JAROLA wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
    2. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft JAROLA de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

    7 Prijzen en facturering

    1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de gehanteerde prijzen onder andere:
     - gebaseerd op de bij de orderbevestiging voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijnde gegevens;
     - gebaseerd op tijdige verstrekking door Koper van de benodigde juiste informatie aan JAROLA;
     - gebaseerd op de tijdens de orderbevestiging geldende hoogte van inkoop prijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, verpakkings- en andere kosten;
     - inclusief BTW;
     - vermeld in euro’s;
     - exclusief emballage.
    2. In geval van verhoging van één of meer kostprijsfactoren is JAROLA gerechtigd de orderprijzen, vanaf drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dienovereenkomstig te verhogen.
    3. Alle kosten voortvloeiend uit aanvullingen en/of wijzigingen van de Overeenkomst zijn geheel voor rekening van Koper.
    4. Facturering vindt op elektronische wijze plaats. Op verzoek van Koper kan een papieren factuur worden verzonden.

    8 Betaling, opschorting en zekerheid bij vooruitbetaling

    1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling door Koper binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te geschieden. Levering van de producten uit de Overeenkomst geschiedt niet eerder dan na ontvangst van de verschuldigde bedragen door JAROLA, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
    2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is Koper in verzuim en is JAROLA gerechtigd over het opeisbare bedrag, naast de geldende wettelijke rente, een boete van 2% (twee procent) aan de Koper in rekening te brengen voor elke maand of deel van een maand dat volledige betaling uitblijft.
    3. JAROLA heeft het recht ieder bedrag dat zij en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is/zijn aan Koper en/of aan haar gelieerde groepsmaatschappijen te verrekenen met ieder bedrag dat Koper, uit welken hoofde dan ook, verschuldigd is aan JAROLA.
    4. Alle betalingen door of namens Koper strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op verschuldigde wettelijke rente en in laatste instantie in mindering op de hoofdsom.
    5. Indien en zolang Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met JAROLA gesloten Overeenkomst of een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, heeft JAROLA het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, onverminderd haar rechten op het gestelde in artikel 14.
    6. Bij verzuim van de Koper is JAROLA gerechtigd onverwijld tot invordering van het verschuldigde over te gaan, waarbij zij aanspraak maakt op volledige vergoeding van zowel de door haar gemaakte gerechtelijke kosten als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform de staffel uit het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
    7. JAROLA heeft het recht om voldoende zekerheid tot nakoming van enige betalingsverplichting van Koper te vorderen, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot het betalen van voorschotten van de Koper te verlangen of zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht te verlangen, vóórdat zij levert of doorgaat met verdere levering of een andere verplichting uit de Overeenkomst verder nakomt.

    9 Emballage

    1. Eventuele emballagekosten worden de Koper aanvullend in rekening gebracht.
    2. Gebruikte emballage wordt door JAROLA niet teruggenomen.
    3. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van JAROLA.

    10 Adviezen, ontwerpen en materialen

    1. Door JAROLA verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. JAROLA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor een door of namens de Koper uitgewerkt ontwerp, noch voor eventuele adviezen naar aanleiding van een door JAROLA tot stand gebracht ontwerp. Voor de functionele geschiktheid van de door de Koper voorgeschreven materialen is Koper zelf verantwoordelijk. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel voor het doel waarvoor het volgens (het ontwerp van) de Koper is bestemd.
    2. In het geval bij de uitvoering van een Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van ontwerpen die niet door of namens JAROLA zijn gemaakt, neemt JAROLA alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de vervaardiging overeenkomstig de Overeenkomst en voor de deugdelijkheid van de gebruikte materialen voor zover deze materialen niet door de Koper zijn voorgeschreven.
    3. De Koper is gehouden de door hem gebruikte materialen voor verwerking door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor zijn rekening. Na verwerking van de materialen of onderdelen kan Koper zich er niet op beroepen dat het gebruikte materiaal functioneel niet geschikt is, noch op andere gebreken in het materiaal die hij redelijkerwijs bij onderzoek had kunnen ontdekken.
    4. JAROLA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onderdelen en/of materialen die door de Koper zelf ter beschikking zijn gesteld of door deze zijn voorgeschreven.
    5. Koper dient zich te houden aan bij de levering aan hem gegeven aanwijzingen, gebruiksaanwijzingen en veiligheids- of andere voorschriften met betrekking tot het gebruik en de doeleinden van de producten.

    11 Levering en levertijd

    1. De door JAROLA opgegeven leveringstijden zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Koper heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door JAROLA genoemde levertijd.
    2. JAROLA heeft het recht om artikelen die niet voorradig zijn of niet meer leverbaar zijn niet meer te leveren, in welk geval Koper de koopprijs zal worden gerestitueerd.
    3. JAROLA heeft het recht producten in gedeelten te leveren.
    4. Levering geschiedt EXW (Incoterms 2010). Bij eigen transport draagt de Koper alle risico’s die verbonden zijn aan het ophalen, laden en vervoeren van de producten.
    5. De aansprakelijkheid en het risico over de door JAROLA te leveren zaken en/of diensten gaan over op de Koper op het moment van levering van die zaken aan de Koper.
    6. De producten, diensten en/of werken worden geacht te zijn geleverd, op het moment dat deze door JAROLA op het door Koper aan JAROLA opgegeven adres ter beschikking zijn gesteld, ongeacht of de producten door Koper ter plaatse worden geaccepteerd. Het ontvangstbewijs of het rapport van de vervoerder houdende de weigering van ontvangst van de producten/diensten en/of werken door Koper strekt tot volledig bewijs van levering.
    7. Indien producten en/of diensten onafhankelijk van de wil van JAROLA niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden, heeft JAROLA het recht deze producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan of te doen opslaan en betaling te verlangen als had de Leverantie plaatsgevonden.
    8. JAROLA heeft het recht producten onder rembours te leveren.
    9. Indien door JAROLA beschikbaar gestelde zaken door Koper niet worden afgehaald, heeft JAROLA het recht om deze zaken na schriftelijke ingebrekestelling voor en namens de Koper te (doen) verkopen. Koper blijft de koopsom, vermeerderd met de rente, kosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd, met dien verstande dat de netto opbrengst van die verkoop in mindering wordt gebracht op de koopsom.

    12 Eigendomsvoorbehoud

    1. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van JAROLA totdat Koper alle vorderingen die JAROLA op haar heeft of zal verkrijgen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft betaald. Koper draagt vanaf het moment dat de producten aan Koper ter beschikking zijn gesteld het volledige risico voor verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
    2. Zolang op de geleverde goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper zonder schriftelijke goedkeuring van JAROLA niet gerechtigd de geleverde goederen te verwerken, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, tenzij een en ander geschiedt in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Indien de door JAROLA geleverde zaken door Koper worden verwerkt, zodanig dat het eigendomsvoorbehoud te niet gaat, wordt, zo lang de Koper niet aan al zijn verplichtingen jegens JAROLA heeft voldaan, de nieuw ontstane zaak in Opdracht van JAROLA geacht te zijn vervaardigd.
    3. Ingeval de Koper met enige verplichting uit de overeenkomst tekortschiet of tekort dreigt te schieten, is JAROLA zonder ingebrekestelling gerechtigd om zowel de originele zaken waarvan de eigendom is voorbehouden als de door verwerking in opdracht van JAROLA vervaardigde zaken terug te nemen en aan derden te vervreemden. De Koper machtigt JAROLA de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Na terugneming zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de producten, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de met terugneming gemaakte kosten.
    4. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken identificeerbaar te maken en afzonderlijk te bewaren, afgescheiden van overige zich bij Koper bevindende zaken.
    5. Koper is gehouden JAROLA onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen wanneer enig onderdeel van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen verloren is gegaan, is beschadigd of indien derden beslag leggen op de geleverde zaken of rechten daarop willen vestigen of doen gelden
    6. Koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en dient deze zaken te verzekeren tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s. Koper is daarbij gehouden alle aanspraken op haar verzekeraars op eerste verzoek onvoorwaardelijk aan JAROLA over te dragen.
    7. Indien de producten onder eigendomsvoorbehoud niet bij Koper, doch onder een derde worden opgeslagen, zal Koper deze derde van het eigendomsvoorbehoud op de hoogte brengen, en die derde meedelen, dat hij deze in zoverre voor JAROLA houdt, zonder dat daaruit enige gehoudenheid van JAROLA tot betaling van opslagkosten of andere kosten voortvloeit.

    13 Klachtplicht en reclamatie

    1. De Koper is verplicht de door JAROLA afgeleverde zaken bij aflevering zo spoedig mogelijk te (laten) onderzoeken. De Koper dient daarbij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten:
    2. of de juiste zaken en/of diensten zijn afgeleverd;
    3. of de geleverde zaken en/of diensten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld aantal en bedrag) overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
    4. of de afgeleverde zaken en/of diensten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze niet specifiek zijn overeengekomen, aan de eisen die gesteld mogen worden voor normale doeleinden;
    5. Door de Koper geconstateerde gebreken en klachten met betrekking tot facturen dienen binnen 8 (acht) dagen schriftelijk aan JAROLA te worden medegedeeld. Alle klachten dienen een nauwkeurige beschrijving van het gebrek of tekortkoming te bevatten. Het indienen van een klacht bevrijdt de Koper niet van zijn betalingsverplichting.
    6. Reclame door Koper ter zake zichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen bekwame tijd na levering dan wel binnen bekwame tijd na uitvoering.
    7. Reclame door Koper ter zake onzichtbare gebreken dient plaats te hebben binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt.
    8. Alle rechten en bevoegdheden die Koper ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid vervallen indien Koper niet binnen een jaar na levering heeft gereclameerd en/of JAROLA in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.
    9. Het recht op reclamatie bestaat niet indien de goederen zijn verwerkt of zijn door geleverd.
    10. Koper is gehouden ter zake van elke retourzending het leverings-, order- of factuurnummer op te geven.
    11. JAROLA neemt uitsluitend producten terug onder toezending van een creditnota aan Koper indien aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
     - tussen de datum van levering en retournering zijn niet meer dan 30 (dertig) dagen verstreken;
     - de verpakking en de inhoud zijn in oorspronkelijke staat;
     - een eventueel bij de producten afgegeven garantiecertificaat wordt geretourneerd;
     - de producten behoren tot het assortiment van JAROLA;
     - de reclame is gegrond bevonden door JAROLA;
     - de creditkosten bestaande uit vracht-, administratie- en betalingskosten zijn voor rekening van Koper.
    12. Producten welke op het moment van bestellen niet tot het standaard assortiment van JAROLA behoorden maar specifiek voor Koper zijn ingekocht, worden ongeacht het beroep op reclame niet door JAROLA teruggenomen.

    14 Beëindiging en ontbinding

    1. Indien Koper de Overeenkomst tot het leveren van diensten door JAROLA geheel of gedeeltelijk beëindigt, op welke wijze dan ook, is zij verplicht alle voor uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden aan JAROLA.
    2. JAROLA is gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar overige toekomende rechten en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst op ieder moment met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst met de Koper op te schorten indien:
     - Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met JAROLA gesloten Overeenkomst en/of uit de onderhavige Algemene Voorwaarden voortvloeit,
     - JAROLA vreest dat de Koper niet in staat of bereid is aan zijn verplichtingen te voldoen;
     - zijdens Koper sprake is van faillissement, surséance van betaling, wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen en/of beslaglegging;
    3. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid b van dit artikel, zijn alle vorderingen op Koper onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.
    4. Tevens is JAROLA in geval van gedeeltelijke ontbinding, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gerechtigd de Leverantie zelf te voltooien, dan wel door derden te doen voltooien, eventueel met gebruikmaking van door Koper aangevoerde materialen en hulpmiddelen, dan wel het geleverde terug te geven onder verplichting van omgaande terugbetaling door Koper van hetgeen reeds door JAROLA is betaald. Alsdan is de Koper gehouden aan JAROLA alle schade te vergoeden die voor JAROLA uit de ontbinding voortvloeit, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en (handels)rente daaronder uitdrukkelijk begrepen.
    5. Ook in andere dan de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen is JAROLA te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst niet te doen aanvangen of te schorsen, dan wel op andere gronden dan in het eerste lid bedoeld de overeenkomst te ontbinden. JAROLA is in geval van ontbinding of beëindiging van een Overeenkomst niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding. Wel is JAROLA gehouden tot betaling van de pro rata prijs voor het reeds uitgevoerde en reeds geleverde deel van de Overeenkomst. Eventueel door JAROLA aan Koper betaalde voorschotbedragen worden door Koper per omgaande volledig teruggestort.

    15 Overmacht

    1. Niet, niet tijdig en/of ondeugdelijke levering alsmede het niet goed functioneren van de geleverde zaken en/of diensten geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding, voor zover er sprake is van overmacht aan de zijde van JAROLA.
    2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft JAROLA, indien zij door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of op tijd uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat JAROLA tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
    3. Onder overmacht aan de zijde van JAROLA is onder meer sprake indien JAROLA na het sluiten van de Overeenkomst verhindert wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen ten gevolge van internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van JAROLA en voorts alle niet aan JAROLA toe te rekenen oorzaken of omstandigheden buiten de schuld of de risicosfeer van JAROLA ontstaan. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal JAROLA die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van Koper te beperken.
    4. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Indien JAROLA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen.

    16 Garantie

    1. Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 13 is gereclameerd en naar het oordeel van JAROLA is aangetoond dat de producten niet naar behoren functioneren, heeft JAROLA de keus:
     - na retournering van het ondeugdelijke product het product kosteloos opnieuw te leveren;
     - het ondeugdelijke product te repareren;
     - Koper alsnog een in onderling overleg nader vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen;
    2. Door aan een van de in het vorige lid genoemde prestaties te voldoen wordt JAROLA van haar garantieverplichtingen gekweten.
    3. Een recht op garantie bestaat alleen en voor zover:
     1. dit ondubbelzinnig en duidelijk op orders, opdrachten en/of facturen is aangegeven;
     2. enkel voor de duur zoals daarop vermeldt;
     3. geen sprake is van onzorgvuldig gebruik.
    4. De garantieperiode gaat in op de dag van levering en strekt nimmer verder dan zes maanden vanaf het moment van levering, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
    5. Koper dient de goederen op eigen kosten en voor eigen rekening aan JAROLA te retourneren.
    6. Indien het geretourneerde product na controle van JAROLA geen mankement vertoont, of in het geval het mankement ontstaan is door onzorgvuldig gebruik door Koper, worden door JAROLA gemaakte kosten, waaronder de onderzoekskosten en de verzendkosten, doorberekend aan de Koper.
    7. Van onzorgvuldig gebruik in de zin van dit artikel is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake indien Koper zich niet gehouden heeft aan op het product toepasselijke onderhouds- en/of montagevoorschriften.
    8. De kosten die door derden worden gemaakt voor de beoordeling van eventuele garantieaanspraken van Koper worden eveneens doorberekend aan Koper.

    17 Aansprakelijkheid

    1. JAROLA is nimmer aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade van de Koper of derden, waaronder mede inbegrepen gederfde winst, inkomen of omzet, schade aan goodwill of reputatie, milieuschade, gebruiksverlies van enig product, systeem of netwerk of verlies van gegevens, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.
    2. De totale aansprakelijkheid van JAROLA jegens Koper wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag van de factuurwaarde (exclusief btw), tot maximaal het bedrag waarvoor JAROLA zich heeft verzekerd.
    3. Indien de Overeenkomst zaken betreft die JAROLA van derden betrekt of betrokken heeft, is de aansprakelijkheid van JAROLA beperkt tot datgene waarvoor de betreffende derde jegens JAROLA aansprakelijk is en ook daadwerkelijk verhaal biedt.
    4. Koper zal JAROLA vrijwaren en JAROLA schadeloos stellen voor alle vorderingen, aanspraken en eisen met betrekking tot enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen kosten en schade die voor JAROLA voortvloeien uit fiscale verplichtingen, persoonlijk letsel, dood of verlies, vernietiging van of schade aan eigendommen, op enigerlei wijze direct c.q. indirect verband houdende met de door JAROLA verrichte levering(en) in de ruimste zin des woords, waarvoor JAROLA aansprakelijk gesteld wordt door derden.
    5. Alle juridische kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en overige kosten van processen, procedures of onderhandelingen, als gevolg van de in dit artikel bedoelde aanspraken zullen volledig voor rekening van Koper zijn.

    18 Slotbepalingen

    1. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of deels niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van deze bepaling en deze Algemene Voorwaarden op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen.

    19 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

    1. Op alle overeenkomsten waarvoor deze Algemene Voorwaarden gelden, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken’ ofwel het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten.
    2. Alle geschillen die in verband met de Overeenkomst ontstaan zullen worden berecht door de volgens de wet of verdrag in Nederland bevoegde rechter.
    3. In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.

    Versie 180723 - B2C
    Ontdek de Wildkamp app!

    Ontdek de Wildkamp app

    Bestel altijd en overal eenvoudig online of gebruik de handige scanfunctie in de vestiging om sneller te winkelen.