0
Herroepingsformulier

Herroepingsformulier

INSTRUCTIES VOOR HERROEPING DOOR CONSUMENTEN

versie 22072014

Herroepingsrecht

Bent u consument dan heeft u het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Wildkamp B.V. (Postbus 93, 7700 AB Dedemsvaart, Nederland, emailadres: weborders@wildkamp.nl, faxnummer 0523-687508) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier, zie downloadlink hieronder, maar u bent hiertoe niet verplicht.

Wilt u ons de herroeping van de overeenkomst elektronisch via onze website laten weten, dan kan dat ook. U kunt het herroepingsformulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.wildkamp.nl. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij wijzen u erop dat indien u in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld met een verschillende leveringstermijn, de bedenktijd ingaat op de dag nadat u, of de vooraf door u aangewezen derde, de producten heeft ontvangen. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd te weigeren.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, dan komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. Indien de kosten van het terugzenden van de goederen redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, dan worden deze directe kosten geraamd op een vooraf bepaald en gemeld maximum bedrag.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Download hier het herroepingsformulier incl. instructies

De voorwaarden die gelden voor herroeping staan vermeld in onze leveringsvoorwaarden. Klik hier om naar onze leveringsvoorwaarden te gaan.